2021-05-27: Yttrande Samråd om planprogram för Marielund utredningsområde PBN 2012–020202

Övergripande kommentarer och förslag

Planprogrammet har flera positiva inslag när det kommer till naturhänsyn, däribland att undvika onödiga ingrepp i naturen och ett försök till att undvika höga värden när man tar ny mark i anspråk. Det finns dock stora luckor i naturvärdesanalysen som behöver tas hänsyn till i planprogrammet och i behovsbedömningen för miljökonsekvensbeskrivning, men som nu har förbisetts.
Flera väsentliga naturvärden är inte medräknade: Planprogrammet baserar sin behovsbedömning med hänsyn till naturvärden på en inventering som gjordes 2014. I naturvärdesanalysen betonas det att årstiden för inventeringen innebar att många naturvärda arter kan ha missats (Paragraf 1, sid 9 i handlingen 8-naturvardesanalys-marielund.pdf). I Naturskyddsföreningens egna inventeringar så har flera rödlistade arter hittats i avverkningsanmälda skogsområden kring Marielund (Se bifogat dokument).
Dessutom har inte effekten av ljusförorening på bl.a. fladdermöss och lodjur i området tagits hänsyn till i planprogrammet. Detta kan ha en stor naturpåverkan som ofta inte räknas med i bebyggelse, vilket leder till en samlad potentiellt stor effekt på naturvärdena.
Av dessa anledningar borde en ny behovsbedömning göras baserat på en mer grundlig inventering av naturvärden.

Konkreta förslag

  • Utför en ny naturvärdesanalys med hänsyn till:
    • När naturvärden är som mest troliga att synas. Om det inte går att inventera under en årstid då man har stor chans att se de naturvärden som finns så bör försiktighetsprincipen tillämpas.
    • Effekter av ljusföroreningar på närliggande skogsområden och naturvärden däri.