Projektet Natur och kultur i Hågadalen

Projektet Natur och kultur i Hågadalen drivs av Naturskyddsföreningen Uppsala tillsammans med Wardsaetra och Gutasunds hembygdsförening, Föreningen Norby Soldattorp och Södra Norby Villaförening.

Projektet går ut på att genom dialog med kommunens förvaltare av Hågadalen-Nåstens naturreservat och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet utveckla skötseln av kulturmiljöerna längs Hågadalen. Det kan ses som en parallell till naturskyddsföreningens strävanden att få Uppsala akademiförvaltning att övergå till ett mer hållbart skogsbruk i de bortre delarna av reservatet (se under Nya skogsgruppen). Naturreservatet omfattar ju både natur- och
kulturlandskap.

Under december 2022 har kommunens förvaltare påbörjat arbetet med att röja bort viss vegetation i anslutning till kulturmiljöer i reservatet. Det gäller dels en igenväxt passage från Hågadalen genom slånsnår upp mot Pattons hage,
men framför allt arbetet med att frilägga de imponerande murresterna i den norra delen av fornborgen, där vi hoppas att en ny entrépunkt med informationstavla ska kunna ordnas.

SYFTE
Att öka attraktiviteten hos och stärka skyddet av Hågadalen-Nåstens naturreservat genom att synliggöra de historiska lämningarna av mänsklig verksamhet i Hågadalen med omnejd och verka för ett öppet och levande kulturlandskap med beaktande av biologisk mångfald.

Möjliga framtida aktiviteter för allmänheten:

  • Fornborgens dag med visning och aktiviteter i fornborgen
  • Guidade vandringar till övriga forn/kulturlämningar längs Hågadalen
  • Årliga röjningsinsatser runt fornlämningarna – föreningsansvar?
  • Guidade vandringar i reservatets natur/kulturlandskap med betoning på biologisk mångfald

Läs mer om projektets aktiviteter:

Natur och kultur i Hågadalen – samlad information om projektet (uppdaterad 2023-08-27)