Skogsinventeringsgruppen

Naturskyddsföreningen i Uppsala har en skogsinventeringsgrupp. Vårt arbete bygger på inventeringar med hjälp av så kallade signalarter, dvs arter som signalerar skyddsvärd skog enligt Skogsstyrelsens kriterier. Som signalarter avvänder vi oss främst av mossor, svampar och lavar. Men även vissa kärlväxter, fåglar och insekter kan indikera skyddsvärd skog. Givetvis är trädens ålder och sammansättning liksom andelen död ved en förutsättning för att skogen ska hysa intressanta arter.

Vi brukar göra 10 – 15 exkursioner i hela länet och fördelade mellan april till november. Vi är som regel ute minst 5 timmar någon gång kan det bli upp till 8 timmar.

Alla medlemmar som vill hjälpa till är välkomna.

Kontaktperson är Thorleif Joelson
Email: thorleif.joelson@gmail.com
Tel: 070-734 46 20