Om oss

Naturskyddsföreningen i Uppsala är en ideell miljöorganisation med visionen att förändra Uppsala till att bli mer hållbart genom att sprida kunskap om natur och miljöfrågor i Uppsala och arbeta för hållbara lösningar. Med 7 240 medlemmar (per den 31/12 2020) har vi kraften och möjligheten att uppnå detta.

Vi bevakar natur- och miljövårdsfrågor i Uppsala kommun och medlemmarnas intressen genom till exempel planärenden, stadens övergripande planering, att grönytorna inne i staden bevaras samt informera om hur vi kan få ett hållbart Uppsala.

Vi påverkar också myndigheter, främst kommunala organ, och politiker till effektiva insatser inom natur- och miljövårdens område. Vi värnar om den biologiska mångfalden, även inom Uppsala stad.

Vi tar ställning för naturen och miljön. Klimatfrågan är en viktig fråga som föreningen arbetar med.

Naturskyddsföreningen Uppsala har valt att prioritera de områden som är särskilt viktiga lokalt och där det finns engagemang: biologisk mångfald, naturkänsla, skog, kemikalier och klimat.

Vår filosofi är att lokala önskemål och drivkrafter ska genomsyra verksamheten, det är det bästa sättet att upprätthålla en levande förening.

Vår grundsyn är att alla kan bidra med något.
Föreningens verksamhet ska stimulera medlemmarnas natur- och miljövårdsintresse och ge möjlighet till vidgade kunskaper på området.