2023-09-08: Yttrande över Uppsala spårvagnsdepå, del av Nåntuna 2:39 och Nåntuna 3:13 med flera

Vi har tagit del av projekthandlingarna och talat med era representanter vid det trevliga samrådet i Sävja kulturcentrum. Vilket för övrigt var en bra samrådsform då vi kunde besöka vid olika tillfällen och träffa flera sakkunniga från er.

Det är relativt höga naturvärden i skogen somär tänkt att användas för depån även om den är produktionsskog. Skogen har flera vandringsstigar och ridvägar. Den är idag passagen mellan södra Sävja och åriket. En etablering blir en barriär.

Naturskyddsföreningen Uppsala vill förorda att spårvagnsdepån istället placeras på deponihögarna precis söder om det föreslagna läget. Dessa deponihögar behöver analyseras noggrannare för föroreningar och har mycket låga naturvärden. Om föroreningar finns lämpar sig marken bättre för en industrietablering som denna än som bostadsmark.

Vi vill också råda kommunen att asfaltera och hårdgöra så lite yta som möjligt kring anläggningen. Låt istället naturen komma nära. Anlägg blomsterängar istället för kortklippta gräsytor.

Använd inget konstgräs vid anläggningen.

Det vore även lämpligt att den industriella gestaltningen av depåbyggnaden ändrades och att den istället gjorde så att den smälter in i naturen så bra som möjligt. Vi förordar att byggnaden tillverkas av mer hållbara material som miljöcertifierat trä. Grönt tak på depåbyggnaden vore också önskvärt. Tennishallen USIF i nya Rosendal är ett exempel på en nyligen uppförd stor byggnad i Uppsala som smälter in väl i naturen och har grönt tak.

För Naturskyddsföreningen Uppsala

Marianne Kahn
Ordförande