2020-09-05: Yttrande Samråd för Flogstaskolan PBN 2019-002439

Övergripande kommentarer och förslag
Naturskyddsföreningen gläds åt att kommunen planerar att utveckla en del av Uppsala som har stor potential. Stor möjligheter till förbättrade värden för både miljö och stadens invånare finns. Tyvärr går förslaget i gamla hjulspår och förhåller sig inte till politiskt satta mål i Uppsala kommun om ett mer hållbart samhälle. Prioriteringen av biltrafik bedöms som särskilt problematisk med stor risk för ökade klimatutsläpp och försämrad miljö och hälsa.

Detaljplanen motverkar klimatmålet: Det saknas helt en beskrivning av vilka utsläpp av växthusgaser som detaljplanen kan ge upphov till. Någon analys om hur detaljplanens klimatpåverkan kan minskas saknas också. Då kommunen har beslutat att Uppsala ska vara fossilfritt senast 2030 är detta problematiskt. Naturskyddsföreningen noterar ett ensidigt fokus på och prioriteringen av biltrafik i området, som sker på bekostnad av framförallt gående och cyklister. Ökad biltrafik leder till ökade klimatutsläpp men också hälsorisker sekundärt till utsläpp av skadliga partiklar samt minskad fysisk aktivitet.

Konkreta förslag:

 • Utsläpp av växthusgaser:
  • Tillsätt en utredning för att beskriva detaljplanens upphov till utsläpp av
   växthusgaser på kort och lång sikt. Utredningen bör innehålla en analys av hur
   klimatpåverkan av nuvarande planförslag kan minskas.
  • Komplettera detaljplanens riskanalys för att beskriva klimatpåverkan av
   detaljplanen samt hur den bidrar till Uppsala kommuns klimatmål samt
   kommunfullmäktiges beslut 2015-12-07 om fossilfri trafik 2030. klimatmål
   om att bli fossilfritt till 2030.
 • Biologisk mångfald:
  • Tillsätt en separat utredning för att beskriva hur detaljplanen kan utformas för
   att öka den biologiska mångfalden i området.
  • Komplettera detaljplanens riskanalys för att beskriva påverkan på de
   biologiska mångfalden.
 • Hälsorisker: Komplettera detaljplanens riskanalys för att beskriva och analysera de
  hälsorisker som är förknippade med motortrafiken i området och inkludera både
  partikelutsläpp samt fysisk aktivitet.