2020-11-20: Yttrande Samråd om detaljplan för kvarteret Trudhem PBN 2017-000074

Övergripande kommentarer och förslag
Naturskyddsföreningen gläds åt att kommunen planerar att utveckla en del av Uppsala som har stor potential. Här finns möjligheter till förbättrade värden både för vår miljö och för stadens invånare. Tyvärr går förslaget i gamla hjulspår och förhåller sig inte till politiskt satta mål i Uppsala kommun om ett mer hållbart samhälle.

Detaljplanen motverkar klimatmålet: Det saknas helt en beskrivning av vilka direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser som detaljplanen kan ge upphov till. Någon analys om hur detaljplanens klimatpåverkan kan minskas saknas också. Då kommunen har beslutat att Uppsala ska vara fossilfritt senast 2030 är detta problematiskt.

Konkreta förslag:

 • Utsläpp av växthusgaser:
  • Tillsätt en utredning för att beskriva detaljplanens upphov till utsläpp av
   växthusgaser på kort och lång sikt. Utredningen bör innehålla en analys av hur
   klimatpåverkan av nuvarande planförslag kan minskas.
  • Komplettera detaljplanens riskanalys för att beskriva klimatpåverkan av
   detaljplanen samt hur den bidrar till Uppsala kommuns klimatmål samt
   kommunfullmäktiges beslut 2015-12-07 om fossilfri trafik 2030. klimatmål
   om att bli fossilfritt till 2030.
 • Biologisk mångfald:
  • Tillsätt en separat utredning för att beskriva hur detaljplanen kan utformas för
   att öka den biologiska mångfalden i området.
  • Komplettera detaljplanens riskanalys för att beskriva påverkan på de
   biologiska mångfalden.
 • Hälsorisker: Komplettera detaljplanens riskanalys för att beskriva och analysera de
  hälsorisker som är förknippade med motortrafiken i området och inkludera både
  partikelutsläpp samt fysisk aktivitet.