2021-01-23: Yttrande Samråd om detaljplan för Västra Librobäck, PBN 2016-000998

Övergripande kommentarer och förslag
Naturskyddsföreningen gläds av att detaljplanen tar hänsyn till att tillåta hållbara transportmöjligheter och inkluderar stadsnära grönområden. Att bygga stadsdelar med hållbarhet som en central fråga är nödvändigt för att Uppsala ska nå sina klimat- och miljömål. Vi noterar dock brister i detaljplanen som vi anser motiverar en miljökonsekvensbeskrivning och ytterligare bedömning. Mest problematiskt är utnyttjandet av jordbruksmark för matproduktion som behöver användas för hållbar livsmedelsproduktion.

Detaljplanen motverkar stadsnära livsmedelproduktion: I detaljplanen nämns konsekvenserna av att ta jordbruksmark i anspråk, men vissa centrala poänger saknas. Att jordbruksmark tas i anspråk är inte bara ett globalt problem, då det också påverkar Uppsalas lokala livsmedelsproduktion samt biologiska mångfald. Det påverkar också möjligheten till negativa utsläpp, vilket är nödvändigt för att lyckas med målett att ha negativa utsläpp 2050. Dessutom måste livsmedelsproduktionen ske någon annan stans, vilket tar mark i anspråk på annan plats. Det saknas också en analys om huruvida fördelarna med stadsnära industriområden överväger nackdelarna med minskad jordbruksyta, inklusive sociala aspekter av ny bebyggelse för boende i närområdet.

Konkreta förslag:

 • Utför en miljökonsekvensbeskrivning med fokus på:
  • Hur minskningen av jordbruksmark påverkar Uppsalas möjlighet till stadsnära odling, och hur den nya landanvändningen påverkar miljömålen.
  • Hur minskningen av jordbruksmark påverkar Uppsalas biologiska mångfald och möjlighet till kolinlagring.
  • Hur industriområdet påverkar närliggande naturvärden och biotopskyddsområden, inklusive Riksintresset Uppsalaslätten och Jumkilsåns dalgång
 • Sociala aspekter hos närboende:
  • Komplettera analysen om Hälsa och Säkerhet med en utredning om hur industriområdets utseende påverkar boende i närområdet.
 • Alternativa byggområden:
  • Tillsätt en utredning för hur alternativa områden för bebyggelse står sig i jämförelse med planerade bebyggelseområden, inklusive möjligheten att bygga inom befintliga industriområden.