2021-03-27: Yttrande Samråd om fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna

Övergripande kommentarer och förslag
Naturskyddsföreningen uppskattar att kommunen sätter ambitiösa hållbarhetsmål när de planerar att bygga nya stadsdelar. Flera planerade åtgärder är positiva, som att bygga i trä för att skapa negativa utsläpp. Tyvärr är hållbarhetsmålen i stor utsträckning beroende av framtida utveckling och innovation som man inte kan förutspå på ett pålitligt sätt. Detta utelämnar en överhängande risk att planen påverkar närområdets natur negativt, vilket är en risk vi inte kan ta i nuvarande ekologiska kris.

När vi inte kan exakt utreda eller förutse hur miljöpåverkan kommer att se ut måste vi applicera försiktighetsprincipen för att inte riskera de ekologiska och sociala värdena. Naturskyddsföreningen efterfrågar därför noggranna utredningar av nutida och framtida påverkan på naturvärdena, eller en försiktigare planering.

Konkreta förslag:

 • Utsläpp av växthusgaser:
  • Planera utvecklingen så att klimatmålen nås med nutida eller garanterad teknologi. Minskningar tack vare möjliga innovationer måste vara en bonus, inte en förutsättning för att nå klimatmålen.
  • Skogsskövlingen måste kompenseras med tanke på både nutida och framtida utsläpp.
 • Biologisk mångfald:
  • Tillsätt en utredning som noggrant undersöker de kumulativa effekterna på naturområdena i Lunsen. Om detta inte kan göras, tillämpa försiktighetsprincipen.
  • Tillämpa de ytterligare åtgärderna som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna i Fyrisån och Sävjaån.
 • Sociala aspekter:
  • I hållbarhetsbedömningen redovisas inte de sociala aspekterna av att skövla skog i stadsnära naturområden. Förlusten av stadsnära skog har effekter som inte helt kan kompenseras av grönområden i staden och klimatkompensation. En utredning om dessa negativa effekter behöver också göras och användas som grund för planeringen.